A TarracoSalut ens importen tots i cadascun dels nostres membres.

Per aquest motiu, avui volem reconèixer la gran tasca del voluntari que s’encarrega de dissenyar tot el material gràfic de l’Associació.

Moltes gràcies, Francesc, per contribuir amb nosaltres des de la distància!

 

“Perquè tot el que no es dóna, es perd”